اهداف و وظایف شرکت

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه :

الف - احداث شهركهاي صنعتي در استان لرستان و نيز ايجاد امكانات زير بنائي در شهركها

ب - تملك زمين بر اساس قوانين موضوعه و واگذاري عين يا منفعت اراضي مزبور و انتقال قطعي به متقاضيان

احداث واحد صنعتي

ج - تامين خدمات عمومي شهركهاي صنعتي از قبيل آب ، برق ،تلفن ، فاضلاب ، ايجاد راههاي فرعي و اصلي

و ساختمانهاي عمومي

د: انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی دراستفاده مطلوب از امکانات ، شهرکهای صنعتی را در یک روند

خودگردان از جهت مالی فراهم نماید.

 


گستره فعاليت شركت : (جغرافيائي) :

كل استان لرستان


شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در راستاي اهداف ياد شده نيز سياستهاي زير را دنبال مي كند:

- كمك به ايجاد محيط مناسب جهت فعاليت هاي صنايع كوچك براي محيط رقابتي سالم و رشد پوياي آنها

- توسعه زير ساخت هاي مورد نياز به ويژه شهرك ها و نواحي صنعتي و تامين امكانات آنها مانند آب، برق، گاز ، مخابرات و ...

- حمايت هاي لازم جهت رفع مشكلات نقدينگي صنايع كوچك و بررسي و تصويب قوانين لازم مانند طرح كمك به اعتبارات طرحهاي زود بازده و كارآفرين

- ايجاد صندوق حمايت از سرمايه گذاري صنايع كوچك جهت كاهش مشكلات توثيق واحدهاي كوچك (هم اكنون اين صندوق تشكيل شده است)

- ساماندهي صنايع كوچك در قالب خوشه هاي صنعتي و پيمانكاريهاي فرعي و ...

- كمك جهت توسعه و ارتقاء آموزش دوره هاي مختلف مديريتي، مالي، مشاوره حقوقي و..

- ايجاد مراكز خدمات فناوري و كسب وكار با تاكيد در درون شهرك هاي صنعتي كه بخش زيادي از واحدهاي صنعتي در آنها مستقر شده اند.

- توسعه مراكز اطلاعاتي و ايجاد پايگاههاي اطلاع رساني (در حال حاضر سايتهاي www.iraniec.ir و www.sme.ir فعال هستند.)