سرمایه گذار خارجی

حمایت مالی جهت تهیه fs و مدارک مربوطه به منظور مشارکت با سرمایه گذار خارجی به میزان 50 درصد هزینه های انجام شده