شرایط انصراف

ارایه مدارک مورد نیاز به واحد حقوقی


متقاضیان باید در ابتدا نسبت به تهیه و ارایه مدارک ذیل به امور حقوقی شرکت اقدام نمایند.


-          درخواست انصراف از قرارداد (در خصوص اشخاص حقوقی به امضای صاحبان مجاز شرکت رسیده باشد)


-          تحویل اصل قرارداد


نکته:


-          پذیرش درخواست انصراف مشروط به این است که هیچگونه مستحدثاتی در زمین ایجاد نگردیده باشد .


-          تحویل مدارک به امورمالی توسط واحد حقوقی


-          صدور فرم استرداد توسط امور مالی


-          تایید مدیر عامل شرکت جهت استرداد وجه


-          پرداخت مبلغ