شرایط تغییر کاربری

1- دريافت مجوز جديد از سازمان ذيربط


2- درخواست تغيير كاربري توسط متقاضيان از شركت


3- استعلام از محيط زيست مبني بر بلا مانع بودن تغييركاربري آن واحد


4- درصورت بلامانع بودن تغيير نام كاربري انجام مي شود.


5- درج در قرارداد منعقد شده.