شرایط نقل و انتقال

شرايط نقل و انتقال يا تغيير نام:

در اين روش متقاضياني كه قصد نقل و انتقال زمين خود را به شخص حقيقي يا حقوقي ديگري داشته باشند پس از دريافت درخواست مراحل آن اجراء شده و در نهايت توسط واحد حقوقي نقل و انتقال انجام مي گردد .
1- سهامداران شخص حقوقي جديد از بين وابستگان شخص حقيقي( شامل همسر ، فرزندان ، پدر و مادر ، خواهر و برادر) انتخاب شده باشند.


2- حداقل 80% سهام شركت جايگزين (شخص حقوقي جديد) به نام شخص حقيقي اوليه ثبت گرديده باشد و طرف قرارداد جديد كتبا تعهد نمايد كه تا قبل از احداث كامل سالن توليد ، اجازه تغيير سهامداران را نخواهد داشت و در صورت عدم اجراي تعهد ياد شده شركت شهركهاي صنعتي مجاز به فسخ قرارداد مي باشد.


3- كليه ديون معوق و سررسيد شده قرارداد تا تاريخ نقل و انتقال پرداخت گردد.


4- مجوز تاسيس جديد به نام شخص حقوقي صادر شده باشد.روش اجراي كار :
1- درخواست متقاضي مبني بر نقل و انتقال زمين به شخص حقيقي يا حقوقي به شركت
2- ثبت در دبيرخانه و ارسال به مدير برنامه ريزي
3- ارجاع به كارشناس مربوطه و بررسي آن توسط كارشناس
4- در صورت نداشتن شرايط نقل و انتقال به متقاضي اعلام مي گردد .
5- در صورت داشتن شرايط نقل و انتقال به درخواست متقاضي به امور مالي ارجاع داده مي شود .
6- امورمالي بدهي و هزينه نقل وانتقال را از متقاضي دريافت مي كند .
7- تأئيد امورمالي و ارجاع آن به امور اجرايي
8- بررسي توسط كارشناس امور اجرايي
9- در صورت موافقت ، تأئيد امور اجرايي و ارجاع به امور برنامه ريزي
10- تأئيد امور برنامه ريزي و ارجاع به كارشناس حقوقي جهت نقل و انتقال
11- نقل و انتقال يا تغيير نام زمين توسط كارشناس حقوقي
12- پايان