قيمت حق بهره برداري از تاسيسات شهركها و نواحي صنعتي

قیمت حق بهره برداری از شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان در سال 1396

رديف

شهرك صنعتي

سال
 1396
(ريال)

1

خرم آباد 1

-

2

خرم آباد 2

490500

3

خرم آباد 3

446900

4

پل هرو

360000

5

بروجرد 1

534100

6

بروجرد 2

360000

7

سنگ الیگودرز

390000

8

صنعتی الیگودرز

330000

9

دورود 1

385000

10

دورود 2

 479402

11

منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا)

763000

12

مرزیان (ازنا)

310000

13

سلسله

280000

14

کوهدشت

380000

15

خوشناموند (کوهدشت )

330000

16

پلدختر

 360000

17

علیمیرزائی(نورآباد)

360000