معرفي و امكانات شهركها و نواحي صنعتي

نام شهرک/ناحيه

مساحت زمین (هکتار)

   

امکانات زیربنایی

آدرس

اراضی در اختیار

فاز عملیاتی

زمین صنعتی

تعداد کل واحدهای مستقر*

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده

آب

برق

فیبر نوری

شبکه فاضلاب

خرم آباد 1

29.60

29.60

20.00

74

53

*

*

*

*

کیلوتر 5 محور خرم آباد - اهواز

خرم آباد 2

121.90

108.00

70.80

127

86

*

*

*

 

کیلومتر 10 محور خرم آباد - کوهدشت

بروجرد 1

63.00

56.80

43.00

76

57

*

*

*

*

کیلومتر 10 محور بروجرد - خرم آباد

سنگ الیگودرز

44.00

44.00

30.50

30

21

*

*

*

 

کیلومتر 5 جاده قدیم الیگودرز - ازنا

منطقه ویژه ازنا

273.00

171.00

142.00

19

9

*

*

*

*

کیلومتر 7 محور ازنا - دورود

دورود

45.40

15.00

10.50

33

20

*

*

*

*

کیلومتر 6 محور دورود - خرم آباد

صنعتی الیگودرز

55.00

55.00

48.00

22

8

*

*

   

کیلومتر 6 جاده قدیم الیگودرز - ازنا

الشتر

51.80

51.80

39.00

1

0

*

*

   

کیلومتر 7 محور الشتر -خرم آباد ( روستای ندر )

کوهدشت

108.90

51.00

30.50

0

0

*

*

   

کیلومتر 20 محور کوهدشت - خرم آباد

بروجرد 2

60.00

30.00

20.00

0

0

*

*

   

کیلومتر 8 محور اشترینان - ملایر

خرم آباد 3

72.12

72.12

45.50

2

0

*

*

*

 

کیلومتر 7 جاده کمالوند - آبشار بیشه

نورآباد

96.80

0.00

0.00

0

0

       

کیلومتر 15 محور نورآباد - خرم آباد

دورود 2

55.00

0.00

0.00

0

0

       

کیلو متر 17 محور دورود - خرم آباد

پلدختر

71.00

10.00

8.00

0

0

*

*

   

کیلومتر 5 محور پلدختر - ایلام

ناحیه صنعتی مرزیان

10.20

10.20

7.20

13

9

*

*

*

*

کیلومتر 12 محور ازنا - اراک

ناحیه صنعتی پل هرو

21.00

21.00

14.80

20

12

*

*

*

*

کیلومتر 50 محور خرم آباد - بروجرد

ناحیه صنعتی خوشناموند

19.71

19.71

14.90

20

12

*

*

 

*

کیلومتر 6 محور کودشت - خرم آباد

ناحیه صنعتی علی میرزایی

14.64

14.64

10.20

17

12

*

*

*

*

کیلومتر 17 محور نورآباد - نهاوند

شهرک فرآوری سنگ دوره چگنی

0.00

0.00

0.00

0

0

       

کیلومتر 30 محور خرم آباد - کوهدشت