صندوق ضمانت صادرات ايران

صندوق ضمانت صادرات ایران در یک نگاه

از جمله عواملی که همواره موجبات نگرانی صادرکنندگان را فراهم می آورد ، وجود ریسکهای سیاسی و تجاری در روند صادرات است که تحقق هر یک از این ریسکها می تواند موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره آنها گردد . عدم وصول به موقع مطالبات از خریداران خارجی بعضاً صادرکننده را در تنگنای مالی قرارداده و باعث ناتوانی او در ایفای تعهدات مالی به اعتباردهندگان داخلی و حتی گاهی منجر به ورشکستگی کامل وی می گردد . به منظور تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیتهای صادراتی خود و ارائه امنیت لازم به آنها در مقابل ریسکهای سیاسی و تجاری، دولتها اقدام به ایجاد شرکتهای بیمه اعتبار صادراتی می نمایند . این قبیل موسسات بیمه عمدتاً وابسته به دولت و متکی به حمایتهای مالی آن بوده و اغلب ریسکهایی را پوشش می دهند که معمولاً از سوی شرکتهای بیمه تجاری به دلیل حجم سنگین تعهدات قابل پوشش نیستند .به منظور تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و توسعه موثر صادرات غیرنفتی کشور، صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان یکی از زیرمجموعه های وابسته به وزارت بازرگانی با شخصیت مالی و حقوقی مستقل ، پس از یک دوره عدم فعالیت و ادغام در مرکز توسعه صادرات ایران ، در سال 1373 تجدید حیات گردید .این صندوق به پشتوانه حمایتهای مالی دولت ، علاوه بر پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری صادرات در قالب صدور بیمه نامه های مختلف ، با صدور انواع ضمانتنامه های اعتباری ، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می نماید. به عبارت دیگر چنانچه صادرکننده نسبت به اخذ بیمه نامه از صندوق اقدام نموده باشد و در اثر بروز هر یک از ریسکهای تجاری و سیاسی ، موفق به وصول مطالبات خود از خریدار خارجی نگردد، خسارت وارده براساس مفاد بیمه نامه صادره به وی پرداخت خواهدگردید .همچنین صادرکنندگان با ارائه ضمانت نامه های اعتباری صندوق به بانک ها و یا تولیدکنندگان ، به جای وثیقه درخواستی می توانند نسبت به اخذ تسهیلات ريالی و یاارزی از بانک ها و یا کالا و خدمات از تولیدکنندگان به شکل اعتباری اقدام نمایند.

 

بیمه نامه ها

 

اعتبار سنجی خارجی

 

برقراری ارتباط تجاری با خریداران خارجی ، مستلزم ارزیابی دقیق وضعیت اعتباری آنها می باشد که گاهی اوقات عدم دسترسی به اطلاعات مربوطه انجام این امر را دشوار می سازد.صندوق ضمانت صادرات ایران ظرف چند سال اخیر ، با برقراری ارتباط با موسسات اعتبارسنجی خارجی در سطح بین المللی ، امکان دسترسی به اطلاعات اعتباری خریداران خارجی رافراهم نموده و واحد اعتبارسنجی خارجی،با تجزیه و تحلیل گزارشات اعتباری واصله ، اقدام به تعیین سقف اعتباری خریداران خارجی حسب درخواست صادرکنندگان متقاضی می نماید .شایان ذکر است نتیجه اعتبارسنجی به اطلاع صادر کنندگان رسیده و درصورت تمایل آنها ،معامله در حال انجام با خریدار می تواند تا سقف اعتبار تعیین شده تحت پوشش بیمه ای صندوق قرار گیرد.لازم به ذکر است گزارشهای اعتبارسنجی دارای اطلاعاتی نظیر اطلاعات ثبت ، موضوع فعالیت ، تعداد کارکنان ، محوطه کاری ،سابقه پرداخت ها ،نام مدیران و سهامداران، بانک های طرف حساب ، اطلاعات مالی (در صورت امکان ) و...می باشند .

 

بیمه نامه کل گردش صادرات

 

این بیمه نامه در طول اعتبار یکساله خود، کلیه صادرات صادرکننده به کشورهای مختلف را در برابر ریسکهای عمده سیاسی و تجاری تحت پوشش قرار می دهد .

 

بیمه نامه خاص صادرات

 

بیمه نامه خاص ، یک یا چندمحموله صادراتی را که در قالب یک قرارداد خاص از سوی صادرکننده ایرانی برای خریدار خارجی ارسال می گردد در مقابل ریسکهای سیاسی و تجاری تحت پوشش قرار می دهد .

 

بیمه نامه خاص صدور خدمات فنی و مهندسی

 

این بیمه نامه ریسک عدم بازپرداخت مطالبات شرکتهای پیمانکار ایرانی و صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی از خریداران /کارفرمایان خارجی را تحت پوشش قرار می دهد . به عبارت دیگر چنانچه دراثر بروز هر یک از ریسکهای سیاسی و تجاری تحت پوشش،صادر کننده ایرانی موفق به وصول مطالبات خوداز کارفرمای خارجی نگردد،این صندوق براساس بیمه نامه صادره نسبت به جبران خسارت وارده به صادرکننده اقدام خواهد نمود .

 

بیمه سرمایه گذاری

 

این بیمه نامه طرحهای سرمایه گذاری اتباع ایرانی در کشورهای هدف را در مقابل ریسکهای سیاسی ،جنگ ،سلب مالکیت و عدم انتقال ارز تحت پوشش قرار می دهد .

 

بیمه نامه بلا اثر شدن قرارداد صادراتی

 

این بیمه نامه خسارات ناشی از بلا اثر شدن اعتبارات اسنادی و یا قراردادهای صادراتی را قبل از صادرات کالا تحت پوشش قرار می دهد.

یمه نامه خرید دین اسناد صادراتی

 

این بیمه نامه به منظورپوشش ریسک عدم باز پرداخت وجه اسناد

صادراتی که جهت خرید دین توسط صادرکننده ایرانی به بانک های

عامل کشور ارائه می شود صادر می گردد و براساس آن در صورت عدم

پرداخت وجه اسناد از سوی خریدار/بانک خارجی در سررسید مقرر ،خسارت

وارده به بانک خریدار دین اسناد ، پرداخت می گردد .

 

ضمانت نامه (بیمه نامه ) اعتبار خریدار

 

به منظور فراهم آوردن امکان خرید نسیه کالا و خدمات ایرانی برای خریداران خارجی ، بانکهای داخلی می توانند با دریافت ضمانت نامه اعتبار خریدار ، بدون نگرانی از بازگشت اصل و سود اعتبار نسبت به اعطای اعتبارات کوتاه ، میان و بلندمدت به خریداران خارجی اقدام نمایند . به پشتوانه این ضمانتنامه، به محض صدور کالا یا خدمات توسط صادرکننده ایرانی ، وجه کالا و خدمات صادره به نمایندگی ازخریدار توسط بانک داخلی پرداخت می شود . خریدار ملزم است اصل و سود اعتبار دریافتی را به صورت اقساطی در سر رسید های مقرر به بانک اعتباردهنده بازپرداخت نماید. در غیراین صورت خسارت وارده به بانک تامین کننده مالی توسط صندوق تامین خواهد شد.

 

ریسک های تحت پوشش

 

ریسک های تجاری

 

- استنکاف خریدار از قبول کالای صادرشده یا خدمت انجام شده.

-عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر .

- عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف .

 

ریسک های سیاسی

 

1- بروز جنگ یا حالت جنگ .

2- تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشورخریدار به نحوی که در نتیجه آن ، صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنهانشود .

3- اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود .

4- اعمال سیاستهای مربوط به محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار .

5- سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که موفق به دریافت مطالبات خود نشود .

6- سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیات مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود.

مانت نامه ها

 

اعتبارسنجی داخلی

 

یکی از فعالیت های مدیریت اعتبارسنجی وصدور ضمانت نامه که به منظور تامین نقدینگی و سرمایه درگردش صادرکنند گان صورت می پذیرد ، صدور ضمانت نامه اعتباری برای صادرکنندگان کالا و خدمات می باشد .

صدور ضمانت نامه براساس اعتبارسنجی که تعیین کننده وضعیت اعتباری متقاضی است، صورت می گیرد . این اعتبارسنجی مشخص کننده سقف اعتباری متقاضی و مبنای تصمیم گیری در خصوص تعیین نوع وثایق خواهد بود .

اصولاًموسسات اعتباری برای در اختیار قراردادن انواع تسهیلات به مشتریان خود ، نیاز به انجام بررسی های کاملی به منظور شناخت متقاضیان از ابعاد کیفی و کمی دارند و بطور عام این بررسی ها را اعتبارسنجی گویند . بنابراین اعتبارسنجی یعنی سنجیدن ظرفیت اشخاص (حقیقی یا حقوقی) در اعطای تسهیلات که شامل شخصیت ،ظرفیت و قدرت ، سرمایه و پوشش ها و وثایق لازم و... می باشد .

 

ضمانت نامه اعتباری تولیدی

 

آن دسته از صادرکنندگانی که در نظر دارند کالاهای صادراتی خود را به صورت نسیه مدت دار از تولیدکنندگان داخلی خریداری نمایند میتوانند با ارائه ضمانت نامه اعتبار تولیدی این صندوق به تولیدکننده ، وثیقه مورد نظر تولیدکننده را تامین نموده و بدین ترتیب ایفای به موقع تعهدات (بازپرداخت اعتبار دریافتی در سررسید مقرر) خودبه وی را تضمین نمایند.

 

ضمانت نامه اعتباری ارزی

 

بانکها وموسسات مالی داخلی معمولاً جهت اعطای تسهیلات ارزی به صادرکنندگان ایرانی از ایشان درخواست وثایق مناسب می نمایندکه اغلب اوقات تهیه و ارائه نوع و میزان وثیقه درخواستی خارج از توان صادرکنندگان می باشد . در چنین مواردی ضمانت نامه اعتباری ارزی این صندوق به عنوان سهل ترین نوع وثیقه می تواند جایگزین مناسبی برای وثایق درخواستی از سوی اعتبار دهنده باشد .

 

ضمانت نامه اعتباری ریالی

بانکها و موسسات مالی داخلی که در نظر دارندبا هدف تامین کسری سرمایه در گردش صادرکنندگان ایرانی و تامین مالی فعالیتهای صادراتی آنان ، اقدام به اعطای تسهیلات ريالی به آنها نمایند، میتوانند از ضمانت نامه اعتباری ريالی این صندوق به عنوان سهل ترین نوع وثیقه جهت تضمین بازپرداخت به موقع تسهیلات اعطایی به صادرکننده استفاده نمایند .

توجه : صدور ضمانت نامه های اعتباری مستلزم اعتبار سنجی از صادرکننده و تعیین رتبه اعتباری وی از سوی صندوق می باشد .

مانت نامه های بانکی پیش پرداخت و حسن انجام کار

 

براساس مفادتصویب نامه شماره 211309/ت40410ک مورخ 1387/11/15 کمیسون اقتصاد هیات دولت و اصلاحیه آن و در راستای حمایت از توانایی ها و امکانات پیمانکاران و سازندگان داخلی ،صندوق مکلف به پوشش ضمانت نامه های ارزی پیش پرداخت و حسن انجام کار شرکت ها ، پیمانکاران و سازندگان ایرانی برنده در مناقصه های بین المللی داخل کشور ، گردیده است .

 

واجدین شرایط اخذ این گونه پوشش ها

 

1- شرکت ها ، پیمانکاران و سازندگان ایرانی برنده در مناقصه های بین المللی داخل کشور

2- داشتن گواهی تایید صلاحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و یا تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط

3- نداشتن سابقه مطالبه ضمانت نامه اعم از ارزی و ریالی طی پنج (5) سال گذشته

 

خدمات ارزیابی ریسک کشوری و بانکی

 

صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور تحلیل ریسک موجود برای پوشش یک خریدار خارجی ، به تحلیل ریسک کشورها ، بانکها و نهادهای دولتی می پردازد . اهم فعالیتهای ارزیابی ریسک این صندوق در سه دسته ذیل قرار می گیرد :

1- پیشنهاد پوشش کشورهاو تعیین سقف پوشش

2- اعتبار سنجی بانکها و نهادهای دولتی خارجی

3- تهیه گزارش ریسک کشورها

 

آدرس کارگزار لرستان : خرم آباد ، میدان 22 بهمن ، بلوار گلستان،پایین تر از شرکت توزیع برق استان ، شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

066-33226790

33229007

33231026

 

آدرس تهران : میدان آرژانتین - خیابان شهید احمد قصیر -خیابان شانزدهم - شماره 5