فرم های عقد قرارداد جهت خرید زمین

ارایه در خواست زمین به انضمام تصویر اعلامیه تاسیس


متقاضیان محترم پس ازارایه اعلامیه تاسیس یا نامه انتقالی خود به مدیر عامل یا معاونت طرح و توسعه ، مشاوره های ائلیه مورد نیاز در زمینه طرح مورد نظر را دریافت خواهند نمود . همچنین در این مرحله در مورد بعضی صنایع خاص انطباق طرح مذکور با ضوابط زیست محیطی مورد بررسی قرار میگیرد .


معرفي متقاضی به دفترفنیجهت تعیین قطعه زمین در زون مربوطه


معاونت طرح و توسعه پس از بررسی الزامات زیست محیطی متقاضیان محترم را به حوزه معاونت امور اجرایی (دفتر فنی ) معرفی نموده تا مطابق با نقشه های پلان تفکیکی قطعه زمین مورد نظر تایین گردد .


معرفي متقاضی به آب منطقه ای جهت انعقاد قرارداد تامین آب


پس ازتعیین قطعه زمین ، متقاضی جهت انعقاد قرار داد تامین آب به شرکت آب منطقه ای معرفی میگردد .


ارائه تاییدیه آب منطقه ای ، تکمیل پرونده واعلام هزینه ها به متقاضی


متقاضیان محترم پس از ارائه تاییدیه آب منطقه ای و تعیین متراژ زمین از سوی دفتر فنی نسبت به تکمیل پرونده ( اشخاص حقوقی : فتوکپی روزنامه رسمی و اظهار نامه ثبت و اساسنامه – اشخاص حقیقی : فتوکپی شناسنامه ) ، پرداخت درصد نقدی هزینه ها و ارایه سفته های مربوط به اقساط بر اساس محاسبه امور قراردادها به واحد مزبور اقدام خواهند نمود .


معرفي متقاضی به دفتر فنی جهت تحویل زمین وارائه بر وکف


پس از این مرحله متقاضیان به دفتر فنی جهت تحویل زمین معرفی می شوند . دفتر فنی نیز طبق برنامه در کوتاهترین زمان ممکن (48 ساعت ) با مراجعه به شهرک صنعتی و تنظیم صورت مجلس قطعه زمین مورد نظر را به متقاضیان محترم تحویل مینماید .


تحویل دفترچه قرارداد تخصیص زمین به متقاضی


پس از تحویل زمین ، و تکمیل شدن پرونده توسط متقاضی دفترچه قرارداد در دو نسخه تنظیم شده به امضای متقاضی ، مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره رسیده و تحویل متقاضی می گردد . در ضمائم دفترچه مزبور کلیه ضوابط ساختمانی و فنی مورد نظر درج و برای تسریع در انجام امور مربوطه به عملیات عمرانی تا مرحله صدور پایان کار در اختیار متقاضیان قرار داده میشود .