واحدهای قابل واگذاری یا فروش

ردیف

شهرک/ناحیه صنعتی

نام شرکت 

پیشرفت فیزیکی

کاربری

متراژ زمین

متراژزیربنا

برق kw

آب m3

وضعیت بدهی بانکی

مبلغ بروزشده زمین(ریال)

سند تفکیکی

پروانه بهره برداری

1

خرم آباد1

محمدحسن حمزه

بهره بردار

فلزی

3507

700

15

1000

ترهین بانک سپه

1.402.800.000

P

 

2

خرم آباد1

حیدر حسین پور (2)

بهره بردار

کانی غیرفلزی

2022

250

50

 

_

808.800.000

P

P

3

خرم آباد2

شرکت تعاونی 5151

 گام ورزان تجارت

بهره بردار

غذایی

2203

 

75

8000

_

881.200.000

P

 

4

خرم آباد2

زال زاگرس لرستان

بهره بردار

شیمیایی

3000

600

50

1000

_

 

 

 

5

بروجرد 1

کوشا کاران زاگرس

بهره بردار

شیمیایی

1500

700

50

3000

 

600.000.000

 

P

6

دورود 1

چغابدشت دورود

نصب سوله

کانی غیرفلزی

1289

200

20

4500

ترهین بانک صنعت و معدن

515.600.000

 

 

7

دورود 1

ولی مریدی

نصب سوله

فلزی

1000

250

25

500

 

400.000.000