مراحل صدور سند مالکیت

ام اول : 


        متقاضیان محترم بایستی بدواًدر ابتدا نسبت به     تهیه وارائه  مدارک ذیل  به واحد برنامه ريزي و امورتوليد شرکت اقدام نمایند:


 گام دوم :


- در خواست صدور سند مالکبت (فرم مربوطه    موجود در واحد حقوقی و برنامه ریزی)


-  اخذ پروانه بهره برداری     


- تاییدیه امور مالی شرکت دال بر نداشتن  بدهی  معوق  ( این تاییدیه  باید  با  هماهنگی  امور قراردادها از امور مالی اخذ شود.درصورتی که متقاضی بدهی داشته باشد باید نسبت به تسویه حساب نهایی اقدام نماید.این بدهی ممکن است مواردی از قبیل اقساط معوق، انشعاب برق وهزینه های مصارف و شارژ و غیره باشد.)       


- اخذ مجوز احداث ساختمان و انجام اصلاحات  اختلاف  متراژ احتمالی  


- اخذ گواهی پایان کار


- تاییدیه امور تاسیسات با هماهنگی امور قراردادها مبنی بر نصب  انشعاب آب واحد و نداشتن بدهی آب 


 - ارائه آگهی آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی وتصویرکارت ملی و شناسنامه برای اشخاص حقیقی وارائه اسناد برای صاحبان    امضاء مجاز در خصوص  اشخاص حقوقی


   - اصل دفترچه قرارداد و ضمائم


        گام سوم :


        ارائه مدارک مورد نیاز به واحد حقوقی


گام چهارم :


 پس ازارائه مدارک توسط متقاضی فرم  صدورسندمالکیت تفکیکی تکمیل و به تاییدواحدهای ذیربط رسیده، همچنین  تسهیلات دهنده استعلام صورت می گیردوسپس با هماهنگی واحد حقوقی ، مدیر عامل شرکت دستور صدور سند مالکیت از طریق دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه را صادر می نماید .


 


 


 


 


گام پنجم :


ارائه به واحد و تعداد استعلامهای واحدهای مربوطه حقوقی و دستور مدیر عامل شرکت مبنی بر معرفی سند متقاضی جهت صدور


گام ششم :


با توجه به صورت مجلس تفکیکی شهرکهای صنعتی در دفتر خانه های اسناد رسمی ، متقاضی می بایست ضمن مراجعه به دفترخانه های مربوطه و ارائه معرفی نامه شرکت شهرکهای صنعتی لرستان و مدارک مثبته ذیل شامل :


1) آگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی و تصویر و کارت شناسنامه برای اشخاص حقیقی و صاحبان امضاء در خصوص اشخاص حقوقی


2) اصل دفترچه قرارداد


3) اخذ استعلامات ثبتی و رهنی


4) انجام هماهنگی های لازم با نماینده شرکت شامل مدیر عامل جهت حضور در دفترخانه و تنفیذ و امضای سند (نمایندگان شرکت و عضو هیات مدیره می باشد)


گام نهایی :


سند معرفی به دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم مالکیت قطعی و امضای سند مالکیت توسط واحد اسناد حقوقی و صدور دفترچه مالکیت توسط ثبت ناحیه مربوطه .


توجه : با عنایت به بند (7) قانونی اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران در هیچ یک از موارد فوق نیاز به اخذ استعلام از شهرداری نیست .


پس از تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی متقاضی بایستی جهت دریافت دفترچه مالکیت (مفروضی) به اداره ثبت اسناد محل مربوطه مراجعه نماید .