مصوبات سفر هيات دولت

سفر اول

رديف

متن مصوبات

شماره/تاريخ تصويب

اقدامات انجام شده(به تفكيك موضوع/پروژه)

تاريخ شروع

تاريخ پيش بيني/خاتمه عمليات

درصد پيشرفت فيزيكي

 

ماه

سال

ماه

سال

 

1

مطالعات امكان سنجي ايجاد شهركهاي صنعتي پلدختر ، شهرك صنعتي شماره (2) الیگودرز وشهرك صنعتي شماره (2) دورود ظرف سه ماه

34682/87535
مورخ
1384/12/23

_ شهرک صنعتی پلدختر مورد مطالعه و ارائه گزارش واخذ مصوبه وتملک اراضی واقع و ضمن آماده سازی فاز عملیاتی 10 هکتاری و ایجاد زیر ساختهای ضروری آماده واگذاری می باشد .
_ شهرک صنعتی الیگودرز ( 2 ) مورد مطالعه و ارائه گزارش واخذ مصوبه وتملک اراضی واقع و ضمن آماده سازی فاز عملیاتی 55 هکتاری و ایجاد زیر ساختهای ضروری در حال واگذاری می باشد .
_ شهرک صنعتی شماره (2) دورود مورد مطالعه و ارائه گزارش واخذ مصوبه وتملک اراضی واقع وتاکنون بیش از 40 هکتار آن مورد تملک واقع و برای باقیمانده در حدود 24 هکتار ضمن اخذ مجوز تملک از مقام عالی وزارت مراحل تملک از طریق دادگستری دورود در حال اقدام می باشد .

 

85

 

85

100%

 
 
 

2

تملك زمين چهار شهرك صنعتي خرم آباد (3) ،كوهدشت ، نورآباد و بروجرد(3) از محل اعتبارات ملي ( كمك به زير ساختهاي شهركهاي صنعتي در مناطق كمتر توسعه يافته ) مبلغ20میلیارد ریال و استانداری لرستان معادل همین مبلغ را برای آماده سازی واجرای طرحهای زیر ساختی شهرکهای مذکور تامین نماید

34682/87535
مورخ
1384/12/23

_  تملك اراضي شهرك صنعتی خرم آباد (3) به مساحت حدود 72 هکتار انجام وضمن طراحی ، آماده سازی وایجاد زیر ساختهای لازم در حال واگذاری می باشد . 
_ تملك اراضي شهرك صنعتی کوهدشت به مساحت حدود 102 هکتار انجام وضمن طراحی ، آماده سازی وایجاد زیر ساختهای لازم در شرف واگذاری می باشد .
_ تملك اراضي شهرك صنعتی بروجرد (2) به مساحت حدود 60 هکتار انجام وضمن طراحی ، آماده سازی وایجاد زیر ساختهای لازم در شرف واگذاری می باشد .
_ از سال 1385 اقدامات بسیاری برای تملک اراضی شهرک صنعتی نور آباد انجام ودر نهایت در سال 1388 منجر به انتقال سند 98/6 هکتار از اراضی منابع ملی گردیده که متاسفانه علیرغم پیگیری های مستمر تاکنون به علت عدم مساعدت فرمانداری و دستگاه قضایی شهرستان امکان رفع تصرف کشاورزان بومی فراهم نگردیده در آخرین اقدامات اظهار نامه جهت کشاورزان متصرف با خواسته اجاره ملکی واجرت المثل ایام تصرف تنظیم واز طریق دستگاه قضایی ارسال شده است .

 

85

 

87

90%

 
 
 

سفر دوم

رديف متن مصوبات شماره/تاريخ تصويب اقدامات انجام شده(به تفكيك موضوع/پروژه) تاريخ شروع تاريخ پيش بيني/خاتمه عمليات درصد پيشرفت فيزيكي  

ماه

سال

ماه

سال

 

1

مطالعه امكان سنجي و مكانيابي براي ايجاد شهركهاي صنعتي خرم آباد(4) وبروجرد (3)

41247/146173
مورخ
1387/8/20

_ در زمان صدور مصوبه شهردوره چگنی از توابع شهرستان خرم آباد محسوب و مطالعه شهرک صنعتی شماره (4) خرم آباد از محل اراضی منطقه ناوه کش شهر مذکور مورد انعقاد قرارداد واقع لکن در مراحل بعدی به علت تشکیل شهرستان دوره چگنی وانتزاع از شهرستان خرم آباد مطالعه در دست اجرا با توجه به استعداد منطقه که قطب معدنی سنگ در لرستان بشمار میرود برای شهرک فرآوری سنگ تغییر یافته و برای خرم آباد (4 ) مکان دیگری در سال 92 به مشاور معرفی مطالعه انجام وبرای تائید سازمان ارسال شده است .
- بروجرد (3) مورد مطالعه واقع و مراحل اقدامات به تائید سازمان متبوع نیز رسیده است .

12

87

6

91

75%

 
 
 

2

 اختصاص مبلغ 40 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی  و مبلغ 30  میلیارد ریال از محل منابع داخلی سازمان صنايع كوچك براي تملك وايجاد زير ساخت شهركها ونواحي صنعتي استان

41247/146173
مورخ
1387/8/20

اعتبارات مورد نظر مورد تصویب ، تخصیص وجذب واقع شده است

12

87

12

88

100%

 
 
 

3

مطالعه ، طراحی و ایجاد مرکز فناوری کسب و کاردرشهرک صنعتی خرم آباد2 از محل منابع  سازمان صنایع کوچک

41247/146173
مورخ
1387/8/20

پروژه انجام ودر سال 1390 تحويل موقت و در سال 1391 مورد رفع نقص ، تحویل قطعی و بهره برداری واقع شده است

12

87

12

90

100%

 
 
 

4

مطالعه وطراحی تصفیه خانه شهرک  خرم آباد(2) ازمحل اعتبارات سازمان صنایع کوچک و  شهرکهای صنعتی ایران و استان به نسبت مساوي در سال 1387 واجراي آن در سال1388

41247/146173
مورخ
1387/8/20

مطالعه وطراحي صد در صد انجام (اجراي تصفيه خانه در دور سوم سفر مصوب شده است )

1

88

6

91

100%

 
 
 

5

مطالعه و اجرای شهرک تخصصی فراوری سنگ در سطح استان

41247/146173
مورخ
1387/8/20

مطالعه ومكانيابي تا پايان سال 91 تکمیل وبه تائید سازمان متبوع رسیده روند تملک از محل منابع طبیعی در دست اقدام می باشد .

6

90

6

92

20%