مهندسین مشاور

کلیه شرکتهای مشاوره ذیصلاح مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی مورد تایید شرکت شهرکهای صنعتی میباشند.


  • مهندسین مشاور منتخب بانک صنعت و معدن:

                 فهرست مهندسین مشاور ارزیابی 


                 فهرست مهندسین مشاور نظارتی