هيات مديره و مديران شركت

 

رئيس هيات مديره و مدير عامل
بختيار رازاني
تلفن دفتر : 06633215862
فکس: 06633207758
پست الکترونيک :info@lorestaniec.ir
عضو اصلي غيرموظف هيات مديره و رییس سازمان برنامه و بودجه لرستان

علي هادي چگني
تلفن دفتر : 06633223056
 فکس:
پست الکترونيک:
عضو اصلي غيرموظف هيات مديره و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع استانداری لرستان

مهرداد غضنفري
تلفن دفتر : 06633191117
 فکس:06633314514
پست الکترونيک:
عضو اصلي غيرموظف هيات مديره و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان

محمدرضا صفي خاني
تلفن دفتر : 06633200360
 فکس:
پست الکترونيک:
عضو اصلي غيرموظف هيات مديره و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد

حسين سلاحورزي
تلفن دفتر : 06633333360
 فکس:
پست الکترونيک:
عضو علی البدل هیات مدیره و معاون برنامه ريزي و توسعه مدیریت

بهمن نقي بيرانوند
تلفن دفتر : 06633215785
 فکس:
پست الکترونيک:biaranvand@lorestaniec.ir
مدير امور مالي، منابع انساني و ذيحساب

مصطفي رشيدي منش
تلفن دفتر : 06633215785
 فکس:06633215785
پست الکترونيک:rashidi@lorestaniec.ir
مدیر برنامه ریزی و امور متقاضیان

 

سارا کاهی
تلفن دفتر : 06633220472
 فکس:066332220472
پست الکترونيک:mirzaei@lorestaniec.ir
معاون فني

 

مهرداد زماني
تلفن دفتر : 06633201203
 فکس:06633201203
پست الکترونيک:zamzni@lorestaniec.ir
مدير نظارت و ارزيابي فني

 

کاوه رادپي
تلفن دفتر : 06633201203
 فکس:06633201203
پست الکترونيک:radpei@lorestaniec.ir
مدير فني و پيمانها

 

محمدرضا پورآزادي
تلفن دفتر : 06633201203
 فکس:06633201203
پست الکترونيک:purazadi@lorestaniec.ir

 

معاون صنایع کوچک

 

فرشاد کوشکي
تلفن دفتر : 06633231026
 فکس:06633231026
پست الکترونيک: koshki@lorestaniec.ir
 مدیر امور حقوقي و قراردادها

 

ايرج کردعليوند
تلفن دفتر : 06633231026
 فکس:06633231026
پست الکترونيک: kordalivand@lorestaniec.ir

 

مدير ايمني، بهداشت، محيط زيست و انرژي   
 
تلفن دفتر : 06633209007
فکس: 06633207758
پست الکترونيک :info@lorestaniec.ir

مشاور مدیر عامل و مسئول روابط عمومی
 
نیما شایان
تلفن دفتر : 06633209007
فکس: 06633207758
پست الکترونيک :info@lorestaniec.ir مشاور مدیر عامل و رییس گروه منابع انسانی