واحدهاي مستقر

ردیف

لیست واحدها

نوع صنعت

محصولات

1

گوهر پلاستیک

شیمیائی

ظروف نایلون و پلاستیکی

2

تعاونی 930

نساجی

پوشاک

3

تعاونی 798

فلزی

شمش و سولفات روی

4

گداز قطعه کیا

فلزی

قطعات گیربکس وموتور پراید و نیسان

5

آریا سنگ  

کانی غیر فلزی

سنگ صادراتی

6

گلسنگ ازنا

کانی غیر فلزی

سنگ صادراتی

7

پروفیل ازنا

فلزی

مخزن و پروفیل آهنی

8

لعل ازنا

کانی غیر فلزی

سنگ صادراتی

9

بایر افلاک

غذایی

دارو و انواع دارو

10

سنگ آفرینان کوشا

 کانی غیر فلزی

سنگ مصنوعی

11

کیمیا پژوهان گیتی

شیمیایی

کربن فعال