گالری تصاویر - بازدید میدانی رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی از شهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای تولیدی