بازدید از شهرکها

بازدید فرماندار شهرستان خرم آبادو مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از واحدهای صنعتی مستقر در ناحیه صنعتی پل هرو