مراسم افتتاح منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا)

مراسم افتتاح منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا) با حضور استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی استان