سفر معاون محترم وزیر صنعت و معدن تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

سفر معاون محترم وزیر صنعت و معدن  تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران