آرشیو اخبار آذر ماه سال 1394

تشکیل و افتتاح پایگاه مقاومت بسیج کارگری امام علی (ع) درشرکت شهرکهای صنعتی لرستان

تشکیل و افتتاح پایگاه مقاومت بسیج کارگری امام علی (ع) درشرکت شهرکهای صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از تشکیل و افتتاح پایگاه مقاومت بسیج کارگری امام علی (ع) درشرکت شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد.

ادامه خبر
پیگیری اجرای ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به" قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

پیگیری اجرای ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به" قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از تشکیل جلسه پیگیری اجرای ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به" قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی برق ، گاز و آب خبر داد.

ادامه خبر