اجرای شبکه گاز رسانی شهرک صنعتی الیگودرز

آگهی مناقصه

 

     شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق

   " مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی "   به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

-       خرید اسناد از تاریخ 15/06/1393 تا ساعت 13 روز پنج شنبه 27/06/1393

-       تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت 12 روز پنجشنبه 10/07/1393

-       زمان گشایش پیشنهاد ها ساعت 10 روز شنبه 19/07/1393

-        حضور يك نفر نماينده از طرف هريك از پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادها آزاد است .

-    متقاضیان محترم میتوانند پس از واریز مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال به حساب سیبا به شماره 2175674902000 بنام شرکت شهرکهای صنعتی لرستان و فیش بانکی را همراه معرفی نامه به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و اسناد مناقصه را خریداری نمایند.

 

 

 

ردیف

 

 

نام پروژه

 

 

 

محل اجرا

 

 

مبلغ برآورد  بر اساس فهرست بها سال 92

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

(ریال)

 

رشته و پایه  مرتبط پروژه

 

1

 

اجرای شبکه گاز رسانی شهرک صنعتی الیگودرز

شهرک   صنعتی

الیگودرز

 

194/547/571/5

 

 

000/000/24

پایه 5 رشته تأسیسات و تجهیزات

 

 

 

 

 

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

آدرس : خرم آباد میدان 22 بهمن بلوار مدیریت پلاک 53,51

آدرس اینترنتی  :

سایت شرکت شهرک های صنعتی لرستانwww.Lorestaniec.ir              

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات    http://iets.mporg.ir

دانلود فایل PDF مزایده/مناقصه