تکمیل انبار مسقف و احداث انبار رو باز منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا ) - مرحله دوم

آگهی مناقصه

     شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد اجرای پروژه تکمیل انبار مسقف و احداث انبار رو باز منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا ) - مرحله دوم را از طریق  " مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی "   به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

دانلود فایل PDF مزایده/مناقصه