روسازی آسفالت شهرک ها و نواحی صنعتی استان

آگهی مناقصه عمومی

 

     شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد فراخوان برگزاری  "مناقصه عمومی یک مرحله ای  "  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. تمامی مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 

 

 

 

ردیف

 

 

کد مناقصه

 

 

 

نام پروژه

 

 

مبلغ برآورد

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

(ریال)

مدت اجرا

(ماه)

 

1

 

200961255000012

روسازی آسفالت

شهرک ها و نواحی

 صنعتی استان

 

27/733/267/418 

 

1/387/000/000

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-      تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد ازساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1396/11/03

-      مهلت دریافت اسناد از زمان انتشار تا ساعت 12 روز شنبه  1396/11/14

-      مهلت ارسال اسناد تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز سه شنبه  24 /1396/11

-      زمان گشایش پاکات الف و ب ساعت 10 روز چهار شنبه  1396/11/25

-      حضور يك نفر نماينده از طرف هريك از پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادها بلامانع می باشد .

-      اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس خرم آباد میدان 22 بهمن بلوار مدیریت(حج) پلاک 51و53 باتلفن های 06633226790

دانلود فایل MS Word مزایده/مناقصه