روسازی و آسفالت فاز توسعه شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد

شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد اجرای پروژه روسازی و آسفالت فاز توسعه شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد را از طریق

   " مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی "   به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید

دانلود فایل PDF مزایده/مناقصه