رو سازی و آسفالت جاده ورودی شهرک صنعتی الشتر

آگهی مناقصه

 

شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق

"مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی"به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

-خرید اسناد از تاریخ 31/06/1393 تا ساعت 13 روز پنج شنبه 10/07/1393

-تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت 12 روز یکشنبه 20/07/1393

-زمان گشایش پیشنهاد ها ساعت 10 روز شنبه 26/07/1393

-حضور يك نفر نماينده از طرف هريك از پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادها آزاد است .

-متقاضیان محترم میتوانند پس از واریز مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال به حساب سیبا به شماره 2175674902000 بنام شرکت شهرکهای صنعتی لرستان و فیش بانکی را همراه معرفی نامه به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و اسناد مناقصه را خریداری نمایند.

 

 

 

ردیف

 

نام پروژه

 

 

محل اجرا

 

 

مبلغ برآوردبر اساس فهرست بها سال 92

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

(ریال)

 

رشته و پایه مرتبط پروژه

 

1

 

زیر سازی و آسفالت ورودی

شهرک صنعتی الشتر

شهرک صنعتی

الشتر

 

4/190/532/289

 

 

20/000/000

پایه 5

رشته راه

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

آدرس : خرم آباد میدان 22 بهمن بلوار مدیریت پلاک 53,51

آدرس اینترنتی :

سایت شرکت شهرک های صنعتی لرستانwww.Lorestaniec.ir

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir

دانلود فایل PDF مزایده/مناقصه