عملیات نگهداری فضای سبز و تأسیسات شهرکهای صنعتی سطح استان

آگهی مناقصه

 

     شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق

   "مناقصه عمومی یک مرحله ای "   به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

-       خرید اسناد تا ساعت 12 روز پنجشنبه  1396/02/07

-       تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت 12 روز پنجشنبه   14 /1396/02

-       زمان گشایش پیشنهاد ها ساعت 10 روز شنبه  1396/02/16

-        حضور يك نفر نماينده از طرف هريك از پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادها آزاد است .

-       متقاضیان محترم میتوانند پس از واریز مبلغ چهارصد هزار ریال به حساب سیبا به شماره 2175674902000 بنام شرکت شهرکهای صنعتی لرستان  فیش بانکی را همراه معرفی نامه به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و اسناد مناقصه را خریداری نمایند.

-        رعایت مفاد بخشنامه های شماره 122267 مورخ 84/12/15 و 249200 مورخ 94/12/22 و دستورالعمل اجرایی آن به شماره 249340 مورخ 94/12/22 الزامی است

-          (ضمنأ مبلغ مذکور توسط کارت های عضو شتاب در محل دبیرخانه شرکت قابل پرداخت می باشد)

 

 

 

ردیف

 

 

نام پروژه

 

 

 

محل اجرا

 

 

مبلغ برآورد

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

(ریال)

حداقل

رشته و پایه  مرتبط پروژه

 

1

 

عملیات

 نگهداری فضای سبز و تأسیسات

شهرکهای صنعتی سطح استان

 

3/014/021/637 

 

150/701/081

دارای رتبه بندی و تایید صلاحیت شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

آدرس : خرم آباد میدان 22 بهمن بلوار مدیریت پلاک 53,51

آدرس اینترنتی  :

سایت شرکت شهرک های صنعتی لرستان www.Lorestaniec.ir

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات    http://iets.mporg.ir                    

دانلود فایل MS Word مزایده/مناقصه