آرشیو مزایدات و مناقصات مهر ماه سال 1393

اجرای شبکه گاز رسانی شهرک صنعتی الیگودرز

اجرای شبکه گاز رسانی شهرک صنعتی الیگودرز

مشاهده جزئیات

اطلاعیه در مورد مناقصه گازرسانی به شهرک صنعتی الیگودرز

اطلاعیه در مورد مناقصه گازرسانی به شهرک صنعتی الیگودرز

مشاهده جزئیات

رو سازی و آسفالت جاده ورودی شهرک صنعتی الشتر

رو سازی و آسفالت جاده ورودی شهرک صنعتی الشتر

مشاهده جزئیات