آرشیو مزایدات و مناقصات بهمن ماه سال 1394

اجرای عملیات خاکی معابر شهرک صنعتی دورود 2

اجرای عملیات خاکی معابر شهرک صنعتی دورود 2

مشاهده جزئیات

تجدید مناقصه - تکمیل شبکه روشنایی شهرک های صنعتی و سنگ الیگودرز

تجدید مناقصه - تکمیل شبکه روشنایی شهرک های صنعتی و سنگ الیگودرز

مشاهده جزئیات

تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب فاز توسعه شهرک صنعتی بروجرد

تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب فاز توسعه شهرک صنعتی بروجرد

مشاهده جزئیات