آرشیو مزایدات و مناقصات تیر ماه سال 1395

الحاقیه مناقصه اجرای عملیات آبرسانی منطقه ویژه ازنا

الحاقیه مناقصه اجرای عملیات آبرسانی منطقه ویژه ازنا

مشاهده جزئیات

الحاقیه در خصوص مناقصه عملیات آبرسانی به فاز توسعه منطقه ویژه اقتصادی لرستان

الحاقیه در خصوص مناقصه عملیات آبرسانی به فاز توسعه منطقه ویژه اقتصادی لرستان

مشاهده جزئیات