تکمیل عملیات خاکی معابر شهرک صنعتی دورود 2 -----احداث ساختمان آتش نشانی شهرک صنعتی دوررود1

تکمیل عملیات خاکی معابر شهرک صنعتی دورود 2 احداث ساختمان آتش نشانی شهرک صنعتی دوررود1

مشاهده جزئیات