عملیات نگهداری فضای سبز و تأسیسات شهرکهای صنعتی سطح استان

شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق " مناقصه عمومی یک مرحله ای " به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

مشاهده جزئیات