" مناقصه عمومی یک مرحله ای "

احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرکهاونواحی صنعتی دورود1 ، سنگ الیگودرز ، نورآباد و مرزیان

مشاهده جزئیات