آگهی فراخوان عمومی شناسایی مشاوران

شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد طبق آیین نامه خرید خدمت مشاوره مبنی بر ارجاع کار به مشاوران ، به منظور ارائه خدمات مشاوره تهیه طرح جامع و کالبدی منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا ) مشاور ذیصلاح انتخاب نماید.

مشاهده جزئیات