آرشیو مزایدات و مناقصات آذر ماه سال 1396

بهره برداری و راهبری 3 تصفیه خانه فاضلاب شهرکهای صنعتی استان و احداث ساختمان آتش نشانی شهرک صنعتی خرم آباد 1

شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد فراخوان برگزاری " مناقصه عمومی یک مرحله ای " بهره برداری و راهبری 3 تصفیه خانه فاضلاب شهرکهای صنعتی استان و احداث ساختمان آتش نشانی شهرک صنعتی خرم آباد1 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

مشاهده جزئیات

احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات در شهرکهاو نواحی صنعتی استان

" مناقصه عمومی یک مرحله ای " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مشاهده جزئیات