آرشیو مزایدات و مناقصات دی ماه سال 1396

آگهی مناقصه عمومی

احداث شبکه گاز رسانی فاز اول شهرک صنعتی پلدختر و احداث شبکه گاز رسانی فاز اول شهرک صنعتی کوهدشت

مشاهده جزئیات

آگهی تجدید مناقصه عمومی

احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات در شهرکهاو نواحی صنعتی استان

مشاهده جزئیات