روسازی آسفالت شهرک ها و نواحی صنعتی استان

آگهی مناقصه عمومی شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در نظر دارد فراخوان برگزاری " مناقصه عمومی یک مرحله ای " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. تمامی مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مشاهده جزئیات