فراخوان انتخاب مجری دوره آموزشی

برگزاري دوره هاي آموزشي مهارتي، مديريتي، كار آفريني و ساير دوره هاي آموزشي براي واحدهاي صنعتي

مشاهده جزئیات